#நிகழ்வுகள்: லெனின் விருது பெறும் பேரா.ஸ்வர்ணவேல் ஈஸ்வரனின் படங்கள் திரையிடல்

தமிழ் ஸ்டுடியோ வழங்கும் 2017ஆம் ஆண்டிற்கான லெனின் விருது பெறும் பேராசிரியர் ஸ்வர்ணவேல் ஈஸ்வரனின் படங்கள் திரையிடல் சென்னையில் நடைபெறுகிறது. திரையிடப்படும் படங்கள்... Companion to an untold story - 00:04:55 Unfinished Journey - 00:26:01 கருகத் திருவுளமோ - 00:29:07 வில்லு- 00:55:47 தங்கம் - 00:56:26 INA - 01:02:09 Migration of Islam - 00:55:51 இடம்: பியூர் சினிமா புத்தக அங்காடி, எண். 7, மேற்கு சிவன் கோவில் தெரு, … Continue reading #நிகழ்வுகள்: லெனின் விருது பெறும் பேரா.ஸ்வர்ணவேல் ஈஸ்வரனின் படங்கள் திரையிடல்