”மாடுகளைவிட சூழலியலாளர்களுக்கு புலியும் யானையும் அவசியம்!”

மாடுகளைவிட சூழலியலாளர்களுக்கு புலிகளும், யானைகளும் அவசியம். நீங்கள் வேண்டுமானால் கோசாலைகளில் வைத்துப் பராமரித்துக் கொள்ளுங்கள்.