வீடியோ: “தமிழர்களை அழித்தது சிங்களர்கள் அல்ல; தெலுங்கு நாயக்கர்கள்தான்”: சீமானின் புதிய அறிவிப்பு

“தமிழர்களை அழித்தது சிங்களர்கள் அல்ல; தெலுங்கு நாயக்கர்கள்தான்” சீமானின் புதிய அறிவிப்பை வீடியோவில் பாருங்கள்... http://www.youtube.com/watch?v=0BQM9OD2b3o