மதுவின் கொலைக்கு நீதி பெறுவது எப்படி?

மதுவின் கொலைக்கு நீதி வேண்டும் என்றால் மதுவின் நிலையில் உள்ள அந்த 15 கோடி பேருக்கும் நீதி கிடைப்பதுதான் உண்மையான நீதியாக இருக்க முடியும்.