மெளனம்: கனிமொழி கருணாநிதி கவிதை

தமிழ் வாழ்வின் தாழ்வுகளுக்கெல்லாம் நீயே காரணம் என்றவர்கள் எல்லோரும் இன்று காத்துக்கிடக்கிறார்கள் எங்களோடு.