மறதிகளால் கட்டப்படும் வரலாறு அல்லது மறப்பதற்காகவே கட்டப்படும் வரலாறு: பிரேம்

பிரேம் திரைப்படத்தின் கால-இட அசைவும் ஒரு சமூகத்தின் கால-இட அசைவும் ஒத்திசைவாகும் பொழுது அந்தச் சமூகம் தன் வரலாற்றை வாழ்கிறது, தன் வரலாற்றுடன் வாழ்கிறது அல்லது தான் வாழ்வதை வரலாறாக்குகிறது என்றும், திரைப்படம் தன் காலத்தின் அசைவுகளை மறைத்தும் மறுத்தும் தனக்கான தனித்த ஒரு கால வெளியைக் கொண்டு இயங்குகிறது எனில் அதனை உருவாக்கிக் களிப்படையும் ஒரு சமூகம் தனக்கான வரலாற்றை வெறுக்கிறது அல்லது தனது உண்மையான வரலாற்றை மறைக்கிறது என்றும் பொருள்படும். தமிழின் தற்காலம் மட்டுமின்றி … Continue reading மறதிகளால் கட்டப்படும் வரலாறு அல்லது மறப்பதற்காகவே கட்டப்படும் வரலாறு: பிரேம்