இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதம் ஆக்கிரமிக்கும் முன் ஈரானிய பெண்கள்!

1979-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்துக்கு வாய்ப்புக் கொடுக்கும் தேசமாக இருந்த ஈரான், இஸ்மாயிய அடிப்படைவாதத்தால் பின்னோக்கிப் போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்கிறார் ஈரானைச் சேர்ந்த பத்தி எழுத்தாளர் ரீடா. இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைந்தபிறகு, சிறுமிகள்கூட ஹிஜப் அணிந்துகொள்ள வற்புறுத்தப்பட்டனர் என்கிறார். https://twitter.com/RitaPanahi/status/694024501399453696 https://twitter.com/RitaPanahi/status/694025507361280000 https://twitter.com/RitaPanahi/status/693934478884909056 ஹிஜப் அணிய வற்புறுத்தப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 1979-ஆம் ஆண்டில் பெண்கள் நடத்திய பேரணி https://twitter.com/RitaPanahi/status/693933421836390400